Inrichtingsplan Dauteweyers - wat extra informatie

Samen in de bres voor de boomkikker

De Dauteweyers is een bolwerk voor de sterk bedreigde boomkikker, vlak bij het centrum van Diepenbeek. En daar mogen we in Diepenbeek best fier op zijn, onze gemeente adopteerde de soort zelfs.
Om deze enigmatische soort een toekomst te geven, herstellen we met Natuurpunt Diepenbeek de vijvers via een inrichtingsplan, samen met de Vlaamse Landmaatschappij. Het Vlaamse Gewest, de gemeente en de provincie Limburg investeren fors mee.
De geplande werken zullen trouwens niet enkel de boomkikker helpen, ze zullen het gebied ook beter toegankelijk en beleefbaar maken voor wandelaars en kinderen.

Natuurpunt Diepenbeek is niet aan z'n proefstuk toe wat de redding van de boomkikker betreft. In het verleden hebben we zware inspanningen geleverd om de boomkikker in stand te houden in het gebied. Het beheer van de voorbije jaren heeft ons geleerd dat een aantal maatregelen zeer doeltreffend zijn. Van cruciaal belang in dit succesverhaal is het vrijhouden van de oevers van boomopslag om zonbeschenen vijvers te bekomen. Dit is belangrijk om de watertemperatuur snel genoeg te laten oplopen in de lente. Verder moeten de vijvers drooggelegd worden om de exotische blauwbandgrondel te bestrijden. Op de oever van de vijvers zijn braamkoepels noodzakelijk waarin boomkikkers kunnen foerageren en beschutting vinden tegen hun natuurlijke vijanden.

Momenteel is slechts een klein deel van het gebied zo ingericht. Dit maakt de heroplevende populatie erg kwetsbaar. Mocht er iets fout lopen op de beperkte ruimte waar de boomkikker het goed doet, bijvoorbeeld een probleem met de waterkwaliteit dat aanleiding geeft tot een massale sterfte, bestaat het risico dat de populatie verloren gaat, wat in de loop van de laatste 30 jaar al twee keer bijna is gebeurd.

Inrichtingsplan

In het Inrichtingsplan Dauteweyers (dat Natuurpunt samen met de Vlaamse Landmaatschappij uitvoert) is het de bedoeling om het geschikte leefgebied van de boomkikker uit te breiden van de Sint-Servatiusstraat tot aan de Demer. Daarvoor hebben we recent een belangrijke aankoop kunnen realiseren. Bijkomende stapstenen worden bovendien voorzien om de verspreiding naar de Demer te ondersteunen.

Via de Demer zouden de boomkikkers uit Dauteweyers zich verder kunnen verspreiden richting park Rooierheide en de Universitaire Campus. Door alle vijvers in het gebied geschikt te maken voor de voortplanting van de boomkikker wordt het risico ingetoomd. Het geeft de beheerder tegelijk de mogelijkheid om niet ieder jaar verplicht de voortplantingsvijver droog te leggen. Hierdoor krijgen andere soorten die van het water in de vijvers afhankelijk zijn (vissen, eenden en watervogels) meer kansen in het gebied en zal de biodiversiteit nog verhogen.

Bomen

Het klopt dat in het inrichtingsplan een aantal bomen wordt gekapt in functie van zonbeschenen oevers en vijvers. We begrijpen het verzet daartegen. Maar eigenlijk is het normaal vijverbeheer zoals het eeuwenlang gebeurde. De voorbije decennia was het beheer van de vijvers (die Natuurpunt recent verworven heeft) erg verwaarloosd. De dijken zijn sterk uitgehold en er zijn jonge bomen opgeschoten. De vijvers zijn door het aanwezige slib stilaan maar zeker aan het verlanden. Werken aan deze vijvers zijn noodzakelijk om het verlanden een halt toe te roepen. Deze vijvers zullen na de werken de ideale voortplantingspoelen worden voor de boomkikker en stapstenen zijn in de verdere verspreiding van de soort.

Alleen rondom de vijver worden bomen gekapt, bomen in de rest van het gebied blijven behouden. Voor zijn overwintering heeft de boomkikker immers bos nodig. Het is zeker geen grote kaalslag zoals het door sommigen wordt voorgesteld.

Openstelling

Als Natuurpunt zijn we ons steeds ten volle bewust geweest van de functie van Dauteweyers naar de nabijgelegen woonzones toe. Dauteweyers is een groene long in een sterk bewoond gebied. Toegankelijkheid van onze gebieden is één van de belangrijke pijlers in onze visie op natuurbeheer. Ook in Dauteweyers zullen we hier blijven op inzetten en zijn in het inrichtingsplan talrijke maatregelen voorzien die zowel de toevallige wandelaar als de buurtbewoners ten goede komen.


Als Natuurpunt Diepenbeek willen we er op wijzen dat we de voorbije twee jaren in Nietelbroeken niet minder dan 2 000 bomen hebben aangeplant in onze gemeente.
Tegelijk zijn enkele van onze bestuursleden al meer dan 30 jaren actief rond de problematiek van Genk-Zuid en blijven we de ontwikkelingen in Genk-Zuid op de voet volgen om de luchtkwaliteitsproblemen bij de bron aan te pakken.
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Richard Vuurstaek, voorzitter van Natuurpunt Diepenbeek.


Alle actuaberichten Lees meer