foto: Sammy Missotten
Beheerwerken

Beheerteam "De Maten"

Het Matenteam ging van start in 2010. Het is de bedoeling om op vaste tijdstippen beheerwerken uit te voeren in functie van de beheervisie. Daarom komen we elke tweede zaterdag van de maand samen telkens om 13u30 op het kruispunt van de Dillekensweyerstraat en het fietspad. Einde is voorzien rond 16u. Meer info: David Berx

Beheerwerken

Als eerste werk werd gestart met het vrijmaken van de heideterreinen. De reden van deze werken is, zoals in de beheervisie vermeld, het historisch open karakter van de Maten in de mate van het mogelijke herstellen. Deze openheid is van belang om de vele planten- en dierensoorten eigen aan de (droge en natte) heide nieuwe kansen te geven, zoals dopheide, zonnedauw, beenbreek, blauwborst, enz. En misschien zullen enkele soorten die er vroeger wel waren maar die het nu zeer moeilijk hebben of zelfs verdwenen zijn, weer terugkomen; we denken bv. aan lavendelheide, klokjesgentiaan, bruine kiekendief, enz.

Beheerwerken

In de winter van 2011 werd dan gestart met het project de Franse vijver. Deze voormalige vijver was helemaal verland. Maar er bevonden zich toch nog enkele bijzondere relicten van natte biotopen. Om aan deze bijzondere flora de kans te geven om te herstellen en hopelijk ook uit te breiden, zijn we begonnen met het open maken van het terrein. Het einde van dit project is voorzien in 2014.

Projecten

Vleermuizen(t)huis
In het deelgebied Maten-west bevinden zich enkele bunkers uit de tweede wereldoorlog. Er is bij de verdedigingsgordel (forten en bunkers) rond Antwerpen al heel wat ervaring opgedaan om deze vleermuizenvriendelijk te maken. Voor een van de bunkers in Diepenbeek (B2) wordt op dit ogenblik op basis van deze ervaring onderzocht of deze kan ingericht worden als vleermuizenverblijf. In de vleermuisobjectendatabase kregen de bunkers alvast een inventarisatienummer. Voor bunker B2 is dit code 4033 en voor bunker B1 aan de ingang van De Maten code 4034.

Broedwand
Op de plaats waar de oude Stiemerbeek in de overloop van nieuwe Stiemer loopt, bestaat er een betonnenconstructie. De constructie, een soort van sluis, is in de loop der jaren in onbruik geraakt. Het is op deze plek dat we een ijsvogel- en/of oeverzwaluwbroedwand willen oprichten, gelijkaardig aan de broedwand in de Dorpsbemden. We onderzoeken momenteel welke materialen we hiervoor best gebruiken.


Lees meer Terug naar de hoofdpagina van De Maten