Natuurpunt Diepenbeek : historiek

De beginjaren

In 1985, op zondag 12 mei om precies te zijn werd er in Limburg een nieuwe natuurvereniging geboren. Geen groot nieuws want in die periode ontstonden wel meer natuur- of milieuverenigingen. Voor ons echter blijft dit een bijzondere datum want op die dag werd een natuurvereniging in Diepenbeek opgericht, onze vereniging. (De eerlijkheid gebiedt om te vermelden dat enkele jaren voordien een tijdelijke actiegroep actief was in de gemeente). Aanleiding voor de oprichting waren de bijzondere natuurwaarden die op diverse plaatsen nog aanwezig waren in Diepenbeek en waarvoor tot dan enkel een paar toegewijde individuen, ten persoonlijke titel, zorg droegen. Deze personen richtten, met hulp van de regionale natuurvereniging Orchis een startwandeling in aan de Dijken, waar mensen die zich voor de Diepenbeekse natuur wilden inzetten, zich konden aanmelden. De oprichtingsvergadering met aanstelling van het allereerste bestuur vond enkele weken later plaats in het vergaderzaaltje van het Paenhuis. Onze vereniging kende in de loop van haar bestaan een zekere evolutie die terug te vinden is in onze naamgeving.

Een aantal medewerkers van het eerste uur


De vereniging met de naam ...

De eerste 7 jaren (1985-1992) droeg onze vereniging als naam Orchis Diepenbeek, aangezien we een lokale afdeling vormden van Orchis. In 1992 vormde het toenmalige bestuur de vereniging om tot een zelfstandige vzw onder de naam Natuur en Milieu Diepenbeek. Dit meer zelfstandig statuut leidde ook tot de start van ons tijdschrift. Deze vzw bleef verder functioneren tot 1996. Om onder meer de nauwe relatie met de overkoepelende Vlaamse natuurvereniging Natuurreservaten beter tot zijn recht te laten komen werd de vereniging dan omgevormd tot Natuurreservaten Diepenbeek. Toen eind 2001 Natuurreservaten en de Wielewaal samensmolten tot Natuurpunt, volgden wij in Diepenbeek vanzelfsprekend deze evolutie en ondergingen zo onze (voorlopig) laatste naamswijziging tot het huidige Natuurpunt Diepenbeek.

Leden

Op vlak van ledenwerking gingen we er in die 20 jaar enkel op vooruit. De +/- 40 leden van in de beginperiode zijn nu 200 gezinnen geworden en ondanks alle berichtgeving merken we dat meer en meer mensen er echt voor kiezen om lid te worden van Natuurpunt omdat ze beseffen dat enkel een sterke natuurvereniging kan zorgen voor een betere leefomgeving.

Natuurgebieden

Hoe het intussen zit met de natuurgebieden waarvoor de vereniging destijds werd opgericht? Wel, reeds kort na de oprichting van de vereniging werden er overeenkomsten met het gemeentebestuur afgesloten voor het beheer van de Dauteweyers (1986) en de Dorpsbemden (1987). Dankzij een gemeentelijk reglement om aankopen financieel te ondersteunen konden we deze gebieden ook uitbreiden en in 2001 het natuurgebied Nietelbroeken aankopen. Vanzelfsprekend is niet alles rozengeur en maneschijn. Terwijl de oprichting en uitbreiding van de beschermde natuurgebieden vrij vlot verliep en verloopt kan dit niet gezegd worden van de kwaliteit van de open ruimte in het algemeen. Zoals elders in Vlaanderen gaan er ook in Diepenbeek meer kleine natuurelementen verloren dan er bij komen. De versnippering slaat ook bij ons hard toe. Meer en meer is het zoeken naar een open uitzicht tussen de rijen huizen door. Ondanks ons protest gingen de laatste kronkels van de oude Demer verloren bij de aanleg van het fietspad richting Hasselt, en bij de aanleg van de verschillende fases wetenschapszone en scholen op de Universitaire Campus, ging veel meer natuur verloren dan nodig. De deelname van onze vereniging aan diverse adviesraden draagt er hopelijk toe bij dat het beleid evenwichtiger keuzes maakt. De natuureducatieve werking kende in de loop van de 20 voorbije jaren ook een omschakeling. Waar we ons in de beginjaren toelegden op een milieuveertiendaagse of een open natuurdag is er nu een enerzijds een sterke werking naar de lagere scholen toe, dankzij de professionele ondersteuning van Natuurpunt, en anderzijds succesvolle natuurdagen waarop het betrekken van jeugd en omwonenden bij het beheer van onze natuurgebieden centraal staat

2004 : voor de tweede maal "Vereniging in de kijker"

 

Natuurpunt draagt zorg voor de natuur

  • Natuurpunt wil meer natuur: natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard.

  • Natuurpunt wil betere natuur: door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.

  • Natuur voor iedereen: Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.

  • Geen groene eilandjes in een ecologisch rampgebied: Natuurpunt plaatst haar werking in een brede maatschappelijke context. Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom springt Natuurpunt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde.